Zápis z veřejného zasedání 14.března 2011

Datum konání: 14.03.2011
Místo konání: budova OÚ
Zahájení: 20,00 hod
Ukončení: 22,00 hod
Přítomni: p.Charvátová, p.Kubíková, p.Horálek, p.Vodolánová, p.Chramosta
Ověřovatelé zápisu: Charvátová, Vodolánová
Program:

 1. Schválení programu
 2. Pronájem pozemku
 3. Přistavení kontejneru
 4. Žádost o samovýrobu dřeva
 5. Sběr železného šrotu

1/  Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

2/ Zastupitelstvo projednalo a schválilo pronájem pozemku k. č. 1247 v k. ú. Řimovice o výměře 125 m2 p. Samkovi. Nájemce bude mít na tomto pozemku umístěno včelstvo.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

3/ Ve dnech 17. – 20. 3. 2011 bude v obci přistaven velkoobjemový kontejner.

4/ P. Romana Kubíková si podala žádost o samovýrobu dřeva.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

5/ 20. 3. 2011 proběhne v dopoledních hodinách v obci sběr železného šrotu.

Zápis z veřejného zasedání 7.března 2011

Datum konání: 7.03.2011
Místo konání: budova OÚ
Zahájení: 20,00 hod
Ukončení: 22,00 hod
Přítomni: p.Charvátová, p.Kubíková, p.Horálek, p.Vodolánová
Ověřovatelé zápisu: Charvátová, Chramosta
Program:

 1. Schválení programu
 2. Žádost o zvýšení příspěvku na dopravní obslužnost – BENE-BUS
 3. Příspěvek na zájmovou činnost – zimní stadion
 4. Žádost o pronájem části pozemku č.2174 v k.ú.Řimovice

1/  Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

Výsledek hlasování: pro 4         proti 0         zdržel se 0

2/ Zastupitelstvo projednalo a schválilo zvýšení příspěvku na dopravní obslužnost všech obcí o 55 Kč na občana

Výsledek hlasování: pro 4         proti 0         zdržel se 0

3/ Zastupitelstvo projednalo a schválilo příspěvek ve výši 3 600,- Kč na zájmovou činnost – pronájem zimního stadionu.

Výsledek hlasování: pro 4         proti 0         zdržel se 0

4/ Radek Bárta podal žádost o pronájem části pozemku č. 2174 v k.ú. Řimovice. Jedná se o plochu o rozloze cca 500 m2, kterou hodlá využít pro sportovní účely – skákání na motorkách – freestyle. Záměr vyvěšen 7. 3. 2011, sejmut 23. 3. 2011.

Zápis z veřejného zasedání 21.února 2011

Datum konání: 21.02.2011
Místo konání: budova OÚ
Zahájení: 20,00 hod
Ukončení: 22,00 hod
Přítomni: p.Charvátová, p. Kubíková, p.Horálek, p. Chramosta
Ověřovatelé zápisu: Charvátová, Chramosta
Program:

 1. Schválení programu
 2. Žádost o pronájem pozemku
 3. Příspěvek na činnost Mikroregionu Podblanicko
 4. Rozpočtové opatření č.1

1/  Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

Výsledek hlasování: pro 4         proti 0         zdržel se 0

2/ Dostavil se p.Samek se žádostí o pronájem části pozemku 1247 v k.ú. Řimovice o výměře 125 m2. Záměr vyvěšen 21.2.2011, sejmut 9.3.2011.

3/ Zastupitelstvo projednalo a schválilo příspěvek na činnost Mikroregionu Podblanicko ve výši 1800,- Kč.

Výsledek hlasování: pro 4         proti 0         zdržel se 0

4/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1, které tvoří přílohu tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: pro 4         proti 0         zdržel se 0

Zápis z veřejného zasedání 14.února 2011

Datum konání: 14.02.2011
Místo konání: budova OÚ
Zahájení: 20,00 hod
Ukončení: 22,00 hod
Přítomni: p.Charvátová, p.Vodolánová, p. Kubíková, p.Horálek, p.Chramosta
Ověřovatelé zápisu: Horálek, Vodolánová
Program:

 1. Schválení programu
 2. Zpráva z jednání sdružení BENEBUS
 3. Neinvestiční výdaje na ZŠ a MŠ na rok 2011
 4. Zprávy kontrolního a finančního výboru
 5. Nákup krbových kamen do pohostinství
 6. Žádost OSH Benešov o příspěvek
 7. Žádost M. Málka o odkoupení obecního pozemku

1/  Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

2/ Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem jednání sdružení BENEBUS ohledně dopravní obslužnosti. Redukce autobusových spojů se naší obce netýká.

3/ Neinvestiční výdaje na žáka na rok 2011 činí:
Vlašim – 3 663,00 Kč,
Zdislavice – 5 320,00 Kč,
MŠ – 4 430,00 Kč

4/ Byly předloženy a projednány zprávy kontrolního a finančního výboru za 4. čtvrtletí 2010.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

5/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nákup krbových kamen do pohostinství.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

6/ Zastupitelstvo obce projednalo žádost OSH Benešov o finanční příspěvek na zabezpečení činnosti.

Výsledek hlasování: pro 0         proti 5         zdržel se 0

7/ Zastupitelstvo obce projednalo žádost M. Málka o odkoupení pozemku č.2030 a 2032 v k. ú. Řimovice. Žádost byla zamítnuta jako neopodstatněná.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

Zápis z veřejného zasedání 10.ledna 2011

Datum konání: 10.01.2011
Místo konání: budova OÚ
Zahájení: 20,00 hod
Ukončení: 22,00 hod
Přítomni: p.Charvátová, p.Vodolánová, p. Kubíková, p.Horálek, p. Chramosta
Ověřovatelé zápisu: Charvátová, Vodolánová
Program:

 1. Schválení programu
 2. Poplatky za odpadové hospodářství
 3. Zpráva z jednání sdružení BENEBUS
 4. Jednání s p.Tchernevem
 5. Žádost o dotaci z FROM

1/  Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

2/ Zastupitelstvo obce schválilo poplatek za komunální odpad. Poplatek činí 450,- Kč na osobu, která má v obci trvalý pobyt a fyzickou osobu, která vlastní nemovitost, ve které nemá trvalé bydliště. Vyúčtování skutečných nákladů na odpadové hospodářství za rok 2010 tvoří přílohu tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

3/ Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem jednání sdružení BENEBUS ohledně dopravní obslužnosti.

4/ ZDostavil se p. Tchernev k projednání žádosti o pomoc p.Rybáříka ohledně používání nevhodného paliva k vytápění rodinného domku. Jednání byli přítomni pracovníci odboru životního prostředí MěÚ Vlašim p.Cvrčková a RNDr.Slezák. Protokol z průběhu jednání tvoří přílohu tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

5/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na akci „Sportovní areál Řimovice – stavba šaten 2. etapa“. Zároveň souhlasí se spolufinancováním akce ve výši min. 5%.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0