Oznámení

Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného projednání a pozvání k ústnímu jednání

Prodej pozemků

Seznam vyhlášených soutěží na prodej pozemků v okrese Benešov

Zápis z veřejného zasedání 12.9.2011

 

Datum konání: 12. 9. 2011

Místo konání: budova OÚ

Zahájení: 20,00

Přítomni: p.Chramosta, p. Kubíková, p.Horálek, p. Vodolánová

Ověřovatelé zápisu: Horálek, Vodolánová

 

 Program:  1/  Schválení programu

                         2/  Uzavření veřejnoprávní smlouvy

                    

 

 

 

1/  Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

 

Výsledek hlasování:          pro:4                           proti:0            zdržel se:0

2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí

Řimovice a  Městem Vlašim za účelem provádění zápisů údajů do informačního systému

registr územní identifikace, adres a nemovitostí.

Výsledek hlasování:          pro: 4                          proti: 0                        zdržel se: 0

Ukončeno ve 22,00 hodin

Ověřovatelé zápisu:

Romana Kubíková

starostka obce

Zápis z veřejného zasedání 29.8.2011

Zápis z veřejného zasedání 29. 8. 2011

 

Datum konání: 29. 8. 2011

Místo konání: budova OÚ

Zahájení: 20,00

Přítomni: p.Charvátová, p. Kubíková, p.Horálek, p. Vodolánová

Ověřovatelé zápisu: Charvátová, Vodolánová

 

Program:

1/  Schválení programu

2/  Rozpočtové opatření č. 6

3/  Zprávy kontrolního a finančního výboru

4/  Věcné břemeno na pozemku č. 2420

 

1/ Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

Výsledek hlasování:          pro:4                           proti:0             zdržel se:0

2/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 6, které tvoří přílohu

tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:          pro: 4                          proti: 0                        zdržel se: 0

3/  Byly předloženy a projednány zprávy kontrolního a finančního výboru za 2. čtvrtletí 2011

Výsledek hlasování:           pro: 4                          proti: 0                        zdržel se: 0

4/  Byl vyvěšen záměr věcného břemena na pozemku č. 2420 v k. ú. Řimovice (ke stavební

parcele 2264/5 pro ČEZ Disribuce a. s. na el. přípojku)

Ukončeno ve 22,00 hodin

Veřejná vyhláška

Revize a čištění komínů

Revize a čištění komínů CENIK 2011

Zápis z veřejného zasedání 11. 7. 2011

Datum konání: 11. 7. 2011

Místo konání: budova OÚ

Zahájení: 20,00

Přítomni: p.Charvátová, p. Kubíková, p.Horálek, p. Vodolánová, p. Chramosta

Ověřovatelé zápisu: Charvátová, Vodolánová

 

Program:  1/  Schválení programu

2/  Nabídka převodu komunikace

3/  Smlouva o smlouvě budoucí A. Č.

4/  Žádost o samovýrobu dřeva

 

 

 

 

1/ Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

 

Výsledek hlasování:          pro:5                           proti:0             zdržel se:0

2/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nabídku bezúplatného převodu komunikace, která je vybudována na pozemku KN č. 2444/2 v k.ú. Řimovice. O komunikaci na p.č. 480/3 k.ú. Pavlovice nemáme zájem.

Výsledek hlasování:          pro: 5                          proti: 0                        zdržel se: 0

3/Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení

věcného břemene mezi Obcí Řimovice a A. Č.

4/  O. A. si podal žádost o samovýrobu dřeva

Výsledek hlasování:              pro: 5                                  proti: 0                        zdržel se: 0

Ukončeno ve 22,00 hodin

Zápis z veřejného zasedání 20. 6. 2011

Návrh závěrečného účtu rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce rok 2010

Datum konání: 20. 6. 2011

Místo konání: budova OÚ

Zahájení: 20,00

Přítomni: p.Charvátová, p. Kubíková, p.Horálek, p. Vodolánová, p. Chramosta

Ověřovatelé zápisu: Charvátová, Vodolánová

Program:  1/  Schválení programu

2/  Projednání závěrečného účtu za rok 2010

3/  Dotace Středočeského kraje

 

 

 

 

1/ Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

 

Výsledek hlasování:          pro:5                           proti:0             zdržel se:0

2/ Zastupitelstvo projednalo a schválilo Závěrečný účet obce za rok 2010 s výhradou. Obec

nezveřejnila návrh závěrečného účtu za rok 2009 na elektronické úřední desce

v elektronické podobě. Závěrečný účet za rok 2010 již zveřejněn byl.

Výsledek hlasování:          pro: 5                          proti: 0                        zdržel se: 0

3/ Obec Řimovice podala žádost o dotaci na 2. etapu výstavby víceúčelové budovy na hřišti.

Tato dotace pro naši obec byla Středočeským krajem zamítnuta.

Ukončeno ve 22,00 hodin

Zápis z veřejného zasedání 14.března 2011

Datum konání: 14.03.2011
Místo konání: budova OÚ
Zahájení: 20,00 hod
Ukončení: 22,00 hod
Přítomni: p.Charvátová, p.Kubíková, p.Horálek, p.Vodolánová, p.Chramosta
Ověřovatelé zápisu: Charvátová, Vodolánová
Program:

  1. Schválení programu
  2. Pronájem pozemku
  3. Přistavení kontejneru
  4. Žádost o samovýrobu dřeva
  5. Sběr železného šrotu

1/  Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

2/ Zastupitelstvo projednalo a schválilo pronájem pozemku k. č. 1247 v k. ú. Řimovice o výměře 125 m2 p. Samkovi. Nájemce bude mít na tomto pozemku umístěno včelstvo.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

3/ Ve dnech 17. – 20. 3. 2011 bude v obci přistaven velkoobjemový kontejner.

4/ P. Romana Kubíková si podala žádost o samovýrobu dřeva.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

5/ 20. 3. 2011 proběhne v dopoledních hodinách v obci sběr železného šrotu.

Zápis z veřejného zasedání 7.března 2011

Datum konání: 7.03.2011
Místo konání: budova OÚ
Zahájení: 20,00 hod
Ukončení: 22,00 hod
Přítomni: p.Charvátová, p.Kubíková, p.Horálek, p.Vodolánová
Ověřovatelé zápisu: Charvátová, Chramosta
Program:

  1. Schválení programu
  2. Žádost o zvýšení příspěvku na dopravní obslužnost – BENE-BUS
  3. Příspěvek na zájmovou činnost – zimní stadion
  4. Žádost o pronájem části pozemku č.2174 v k.ú.Řimovice

1/  Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

Výsledek hlasování: pro 4         proti 0         zdržel se 0

2/ Zastupitelstvo projednalo a schválilo zvýšení příspěvku na dopravní obslužnost všech obcí o 55 Kč na občana

Výsledek hlasování: pro 4         proti 0         zdržel se 0

3/ Zastupitelstvo projednalo a schválilo příspěvek ve výši 3 600,- Kč na zájmovou činnost – pronájem zimního stadionu.

Výsledek hlasování: pro 4         proti 0         zdržel se 0

4/ Radek Bárta podal žádost o pronájem části pozemku č. 2174 v k.ú. Řimovice. Jedná se o plochu o rozloze cca 500 m2, kterou hodlá využít pro sportovní účely – skákání na motorkách – freestyle. Záměr vyvěšen 7. 3. 2011, sejmut 23. 3. 2011.