Zavedení elektronických občanských průkazů

Zavedení elektronických občanských průkazů

Od 1. ledna 2012 se začnou vydávat nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji (nový typ dosud vydávaných občanských průkazů) a občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (dále jen e-OP)

    Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji  a s kontaktním elektronickým čipem (e-OP) bude vydávám pouze na základě žádosti občana a po uhrazení správního poplatku.

     V návaznosti na nový systém přijímání žádostí o nový občanský průkaz budou na oddělení cestovních dokladů a občanských průkazů na MěÚ ve Vlašimi odstávky – tzn. že se v této době nebudou přijímat  žádné žádosti o vydání dokladů (občanské průkazy a cestovní doklady) ani vydávat již hotové doklady.

Jedná se o následující termíny:

1.listopadu 2011 – celý den

4.listopadu 2011 – celý den

od 17.listopadu 2011  od 6:00 hod do 21. listopadu 2011 do 6:00 hodin

od 23.prosince 2011 od 16:00 hod do 2. ledna 2012 do 6:00 hod.

Další důležité termíny:

–          žádost o současný typ občanského průkazu lze podat nejpozději do 14. prosince 2011na MěÚ ve Vlašimi, na matričních úřadech (Louňovice pod Blaníkem, Čechtice, Dolní Kralovice a Trhový Štěpánov) budete moci žádost podat nejpozději do 30. listopadu 2011, po těchto datech již nebudou žádosti přijímány

–          nejzazší termín pro podání žádosti o vydání e-pasu je 19. prosinec 2011

Další důležité informace|:

–          od 1. ledna 2012 se nebudou do cestovních dokladů zapisovat tituly

–          od 1. ledna 2012 lze vydat občanský průkaz na žádost i občanovi mladšímu 15 let – za správní poplatek

–          od 1. ledna 2012 nebudou žádosti o nový občanský průkaz přijímat matričních úřady v Čechticích, Louňovicích pod Blaníkem, Dolních Kralovicích a Trhovém Štěpánově

–          od 1. ledna 2012 budete moci požádat o občanský průkaz pouze na MěÚ ve Vlašimi nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností

–          od 27. června 2012 nebudou moci občané mladší 15 let vycestovat do zahraničí bez vlastního cestovního dokladu, přestanou platit zápisy dětí v cestovním dokladu rodiče – zde bychom upozornili rodiče, aby vyřízení nového cestovního dokladu pro své dítě nenechávali na poslední chvíli

Zápis z veřejného zasedání 3.10.2011

Zápis z 3.10.2011

Zápis z veřejného zasedání 26.9.2011

Zápis z 26.9.2011

Oznámení

Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného projednání a pozvání k ústnímu jednání

Prodej pozemků

Seznam vyhlášených soutěží na prodej pozemků v okrese Benešov

Zápis z veřejného zasedání 12.9.2011

 

Datum konání: 12. 9. 2011

Místo konání: budova OÚ

Zahájení: 20,00

Přítomni: p.Chramosta, p. Kubíková, p.Horálek, p. Vodolánová

Ověřovatelé zápisu: Horálek, Vodolánová

 

 Program:  1/  Schválení programu

                         2/  Uzavření veřejnoprávní smlouvy

                    

 

 

 

1/  Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

 

Výsledek hlasování:          pro:4                           proti:0            zdržel se:0

2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí

Řimovice a  Městem Vlašim za účelem provádění zápisů údajů do informačního systému

registr územní identifikace, adres a nemovitostí.

Výsledek hlasování:          pro: 4                          proti: 0                        zdržel se: 0

Ukončeno ve 22,00 hodin

Ověřovatelé zápisu:

Romana Kubíková

starostka obce

Zápis z veřejného zasedání 29.8.2011

Zápis z veřejného zasedání 29. 8. 2011

 

Datum konání: 29. 8. 2011

Místo konání: budova OÚ

Zahájení: 20,00

Přítomni: p.Charvátová, p. Kubíková, p.Horálek, p. Vodolánová

Ověřovatelé zápisu: Charvátová, Vodolánová

 

Program:

1/  Schválení programu

2/  Rozpočtové opatření č. 6

3/  Zprávy kontrolního a finančního výboru

4/  Věcné břemeno na pozemku č. 2420

 

1/ Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

Výsledek hlasování:          pro:4                           proti:0             zdržel se:0

2/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 6, které tvoří přílohu

tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:          pro: 4                          proti: 0                        zdržel se: 0

3/  Byly předloženy a projednány zprávy kontrolního a finančního výboru za 2. čtvrtletí 2011

Výsledek hlasování:           pro: 4                          proti: 0                        zdržel se: 0

4/  Byl vyvěšen záměr věcného břemena na pozemku č. 2420 v k. ú. Řimovice (ke stavební

parcele 2264/5 pro ČEZ Disribuce a. s. na el. přípojku)

Ukončeno ve 22,00 hodin

Veřejná vyhláška

Revize a čištění komínů

Revize a čištění komínů CENIK 2011

Zápis z veřejného zasedání 11. 7. 2011

Datum konání: 11. 7. 2011

Místo konání: budova OÚ

Zahájení: 20,00

Přítomni: p.Charvátová, p. Kubíková, p.Horálek, p. Vodolánová, p. Chramosta

Ověřovatelé zápisu: Charvátová, Vodolánová

 

Program:  1/  Schválení programu

2/  Nabídka převodu komunikace

3/  Smlouva o smlouvě budoucí A. Č.

4/  Žádost o samovýrobu dřeva

 

 

 

 

1/ Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

 

Výsledek hlasování:          pro:5                           proti:0             zdržel se:0

2/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nabídku bezúplatného převodu komunikace, která je vybudována na pozemku KN č. 2444/2 v k.ú. Řimovice. O komunikaci na p.č. 480/3 k.ú. Pavlovice nemáme zájem.

Výsledek hlasování:          pro: 5                          proti: 0                        zdržel se: 0

3/Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení

věcného břemene mezi Obcí Řimovice a A. Č.

4/  O. A. si podal žádost o samovýrobu dřeva

Výsledek hlasování:              pro: 5                                  proti: 0                        zdržel se: 0

Ukončeno ve 22,00 hodin