Revize a čištění komínů

Revize a čištění komínů CENIK 2011

Zápis z veřejného zasedání 11. 7. 2011

Datum konání: 11. 7. 2011

Místo konání: budova OÚ

Zahájení: 20,00

Přítomni: p.Charvátová, p. Kubíková, p.Horálek, p. Vodolánová, p. Chramosta

Ověřovatelé zápisu: Charvátová, Vodolánová

 

Program:  1/  Schválení programu

2/  Nabídka převodu komunikace

3/  Smlouva o smlouvě budoucí A. Č.

4/  Žádost o samovýrobu dřeva

 

 

 

 

1/ Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

 

Výsledek hlasování:          pro:5                           proti:0             zdržel se:0

2/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nabídku bezúplatného převodu komunikace, která je vybudována na pozemku KN č. 2444/2 v k.ú. Řimovice. O komunikaci na p.č. 480/3 k.ú. Pavlovice nemáme zájem.

Výsledek hlasování:          pro: 5                          proti: 0                        zdržel se: 0

3/Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení

věcného břemene mezi Obcí Řimovice a A. Č.

4/  O. A. si podal žádost o samovýrobu dřeva

Výsledek hlasování:              pro: 5                                  proti: 0                        zdržel se: 0

Ukončeno ve 22,00 hodin

Zápis z veřejného zasedání 20. 6. 2011

Návrh závěrečného účtu rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce rok 2010

Datum konání: 20. 6. 2011

Místo konání: budova OÚ

Zahájení: 20,00

Přítomni: p.Charvátová, p. Kubíková, p.Horálek, p. Vodolánová, p. Chramosta

Ověřovatelé zápisu: Charvátová, Vodolánová

Program:  1/  Schválení programu

2/  Projednání závěrečného účtu za rok 2010

3/  Dotace Středočeského kraje

 

 

 

 

1/ Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

 

Výsledek hlasování:          pro:5                           proti:0             zdržel se:0

2/ Zastupitelstvo projednalo a schválilo Závěrečný účet obce za rok 2010 s výhradou. Obec

nezveřejnila návrh závěrečného účtu za rok 2009 na elektronické úřední desce

v elektronické podobě. Závěrečný účet za rok 2010 již zveřejněn byl.

Výsledek hlasování:          pro: 5                          proti: 0                        zdržel se: 0

3/ Obec Řimovice podala žádost o dotaci na 2. etapu výstavby víceúčelové budovy na hřišti.

Tato dotace pro naši obec byla Středočeským krajem zamítnuta.

Ukončeno ve 22,00 hodin

Zápis z veřejného zasedání 14.března 2011

Datum konání: 14.03.2011
Místo konání: budova OÚ
Zahájení: 20,00 hod
Ukončení: 22,00 hod
Přítomni: p.Charvátová, p.Kubíková, p.Horálek, p.Vodolánová, p.Chramosta
Ověřovatelé zápisu: Charvátová, Vodolánová
Program:

 1. Schválení programu
 2. Pronájem pozemku
 3. Přistavení kontejneru
 4. Žádost o samovýrobu dřeva
 5. Sběr železného šrotu

1/  Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

2/ Zastupitelstvo projednalo a schválilo pronájem pozemku k. č. 1247 v k. ú. Řimovice o výměře 125 m2 p. Samkovi. Nájemce bude mít na tomto pozemku umístěno včelstvo.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

3/ Ve dnech 17. – 20. 3. 2011 bude v obci přistaven velkoobjemový kontejner.

4/ P. Romana Kubíková si podala žádost o samovýrobu dřeva.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

5/ 20. 3. 2011 proběhne v dopoledních hodinách v obci sběr železného šrotu.

Zápis z veřejného zasedání 7.března 2011

Datum konání: 7.03.2011
Místo konání: budova OÚ
Zahájení: 20,00 hod
Ukončení: 22,00 hod
Přítomni: p.Charvátová, p.Kubíková, p.Horálek, p.Vodolánová
Ověřovatelé zápisu: Charvátová, Chramosta
Program:

 1. Schválení programu
 2. Žádost o zvýšení příspěvku na dopravní obslužnost – BENE-BUS
 3. Příspěvek na zájmovou činnost – zimní stadion
 4. Žádost o pronájem části pozemku č.2174 v k.ú.Řimovice

1/  Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

Výsledek hlasování: pro 4         proti 0         zdržel se 0

2/ Zastupitelstvo projednalo a schválilo zvýšení příspěvku na dopravní obslužnost všech obcí o 55 Kč na občana

Výsledek hlasování: pro 4         proti 0         zdržel se 0

3/ Zastupitelstvo projednalo a schválilo příspěvek ve výši 3 600,- Kč na zájmovou činnost – pronájem zimního stadionu.

Výsledek hlasování: pro 4         proti 0         zdržel se 0

4/ Radek Bárta podal žádost o pronájem části pozemku č. 2174 v k.ú. Řimovice. Jedná se o plochu o rozloze cca 500 m2, kterou hodlá využít pro sportovní účely – skákání na motorkách – freestyle. Záměr vyvěšen 7. 3. 2011, sejmut 23. 3. 2011.

Zápis z veřejného zasedání 21.února 2011

Datum konání: 21.02.2011
Místo konání: budova OÚ
Zahájení: 20,00 hod
Ukončení: 22,00 hod
Přítomni: p.Charvátová, p. Kubíková, p.Horálek, p. Chramosta
Ověřovatelé zápisu: Charvátová, Chramosta
Program:

 1. Schválení programu
 2. Žádost o pronájem pozemku
 3. Příspěvek na činnost Mikroregionu Podblanicko
 4. Rozpočtové opatření č.1

1/  Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

Výsledek hlasování: pro 4         proti 0         zdržel se 0

2/ Dostavil se p.Samek se žádostí o pronájem části pozemku 1247 v k.ú. Řimovice o výměře 125 m2. Záměr vyvěšen 21.2.2011, sejmut 9.3.2011.

3/ Zastupitelstvo projednalo a schválilo příspěvek na činnost Mikroregionu Podblanicko ve výši 1800,- Kč.

Výsledek hlasování: pro 4         proti 0         zdržel se 0

4/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1, které tvoří přílohu tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: pro 4         proti 0         zdržel se 0

Zápis z veřejného zasedání 14.února 2011

Datum konání: 14.02.2011
Místo konání: budova OÚ
Zahájení: 20,00 hod
Ukončení: 22,00 hod
Přítomni: p.Charvátová, p.Vodolánová, p. Kubíková, p.Horálek, p.Chramosta
Ověřovatelé zápisu: Horálek, Vodolánová
Program:

 1. Schválení programu
 2. Zpráva z jednání sdružení BENEBUS
 3. Neinvestiční výdaje na ZŠ a MŠ na rok 2011
 4. Zprávy kontrolního a finančního výboru
 5. Nákup krbových kamen do pohostinství
 6. Žádost OSH Benešov o příspěvek
 7. Žádost M. Málka o odkoupení obecního pozemku

1/  Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

2/ Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem jednání sdružení BENEBUS ohledně dopravní obslužnosti. Redukce autobusových spojů se naší obce netýká.

3/ Neinvestiční výdaje na žáka na rok 2011 činí:
Vlašim – 3 663,00 Kč,
Zdislavice – 5 320,00 Kč,
MŠ – 4 430,00 Kč

4/ Byly předloženy a projednány zprávy kontrolního a finančního výboru za 4. čtvrtletí 2010.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

5/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nákup krbových kamen do pohostinství.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

6/ Zastupitelstvo obce projednalo žádost OSH Benešov o finanční příspěvek na zabezpečení činnosti.

Výsledek hlasování: pro 0         proti 5         zdržel se 0

7/ Zastupitelstvo obce projednalo žádost M. Málka o odkoupení pozemku č.2030 a 2032 v k. ú. Řimovice. Žádost byla zamítnuta jako neopodstatněná.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

Informace o obecních poplatcích pro r. 2011

Poplatek za odpad v roce 2011

Poplatek je vybírán za každou osobu, která má trvalé bydliště v obci Řimovice a za fyzickou osobu, která je vlastníkem nemovitosti, ve které není hlášena k trvalému pobytu. Sazba na poplatníka činí 450,- za rok.

Pondělí    17. 1. 2011
od 9,00-10,00 hod.
18,00-20,00 hod.

Pondělí    24. 1. 2011
od 9,00-10,00 hod.
18,00-20,00 hod.

Poplatek za psy

Současně bude vybírán poplatek ve výši 100,- Kč za psa.

Vyúčtování odpadového hospodářství za rok 2010

Datum : 27.12.2010
ceny v korunách (Kč)

Technické služby Vlašim
Popelnice 68 657,-
Kontejner 12 978,-
Ekoso Trhový Štěpánov
Skládkovné za popelnice 46 740,-
Skládkovné za kontejner 5 149,-
Separovaný odpad 2 841,-
Nebezpečný odpad 1 119,-
Bio odpad 527,-
Náklady na popelnice
115 397,-
Náklady, které plně hradí obec 22 614,-
Celkové náklady na odpadové hospodářství 138 011,-
Náklady na poplatníka činí 115 397 : 207 = 557,-

Usnesení zastupitelstva 10.ledna 2011

Datum konání: 10.01.2011
Místo konání: budova OÚ
Zahájení: 20,00 hod
Ukončení: 21.00 hod
Přítomni: Romana Kubíková, Dagmar Vodolánová, Eva Charvátová, Jan Horálek, Milan Chramosta
Ověřovatelé zápisu:

U S N E S E N Í

zastupitelstva obce Řimovice 1/2011

 

 

Schvaluje :

 • Program veřejného zasedání
 • Poplatky za odpadové hospodářství
 • Podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na akci „Sportovní areál Řimovice – stavba šaten 2. etapa“ a spolufinancování akce

Bere na vědomí:

 • Průběh jednání sdružení BENEBUS ze dne 10.1.2011
 • Protokol z průběhu jednání s p.Tchernevem