Zápis z veřejného zasedání 29.8.2011

Zápis z veřejného zasedání 29. 8. 2011

 

Datum konání: 29. 8. 2011

Místo konání: budova OÚ

Zahájení: 20,00

Přítomni: p.Charvátová, p. Kubíková, p.Horálek, p. Vodolánová

Ověřovatelé zápisu: Charvátová, Vodolánová

 

Program:

1/  Schválení programu

2/  Rozpočtové opatření č. 6

3/  Zprávy kontrolního a finančního výboru

4/  Věcné břemeno na pozemku č. 2420

 

1/ Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

Výsledek hlasování:          pro:4                           proti:0             zdržel se:0

2/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 6, které tvoří přílohu

tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:          pro: 4                          proti: 0                        zdržel se: 0

3/  Byly předloženy a projednány zprávy kontrolního a finančního výboru za 2. čtvrtletí 2011

Výsledek hlasování:           pro: 4                          proti: 0                        zdržel se: 0

4/  Byl vyvěšen záměr věcného břemena na pozemku č. 2420 v k. ú. Řimovice (ke stavební

parcele 2264/5 pro ČEZ Disribuce a. s. na el. přípojku)

Ukončeno ve 22,00 hodin