Zápis z veřejného zasedání 10.ledna 2011

Datum konání: 10.01.2011
Místo konání: budova OÚ
Zahájení: 20,00 hod
Ukončení: 22,00 hod
Přítomni: p.Charvátová, p.Vodolánová, p. Kubíková, p.Horálek, p. Chramosta
Ověřovatelé zápisu: Charvátová, Vodolánová
Program:

  1. Schválení programu
  2. Poplatky za odpadové hospodářství
  3. Zpráva z jednání sdružení BENEBUS
  4. Jednání s p.Tchernevem
  5. Žádost o dotaci z FROM

1/  Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

2/ Zastupitelstvo obce schválilo poplatek za komunální odpad. Poplatek činí 450,- Kč na osobu, která má v obci trvalý pobyt a fyzickou osobu, která vlastní nemovitost, ve které nemá trvalé bydliště. Vyúčtování skutečných nákladů na odpadové hospodářství za rok 2010 tvoří přílohu tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

3/ Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem jednání sdružení BENEBUS ohledně dopravní obslužnosti.

4/ ZDostavil se p. Tchernev k projednání žádosti o pomoc p.Rybáříka ohledně používání nevhodného paliva k vytápění rodinného domku. Jednání byli přítomni pracovníci odboru životního prostředí MěÚ Vlašim p.Cvrčková a RNDr.Slezák. Protokol z průběhu jednání tvoří přílohu tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

5/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na akci „Sportovní areál Řimovice – stavba šaten 2. etapa“. Zároveň souhlasí se spolufinancováním akce ve výši min. 5%.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0