Zápis z veřejného zasedání 21.února 2011

Datum konání: 21.02.2011
Místo konání: budova OÚ
Zahájení: 20,00 hod
Ukončení: 22,00 hod
Přítomni: p.Charvátová, p. Kubíková, p.Horálek, p. Chramosta
Ověřovatelé zápisu: Charvátová, Chramosta
Program:

  1. Schválení programu
  2. Žádost o pronájem pozemku
  3. Příspěvek na činnost Mikroregionu Podblanicko
  4. Rozpočtové opatření č.1

1/  Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

Výsledek hlasování: pro 4         proti 0         zdržel se 0

2/ Dostavil se p.Samek se žádostí o pronájem části pozemku 1247 v k.ú. Řimovice o výměře 125 m2. Záměr vyvěšen 21.2.2011, sejmut 9.3.2011.

3/ Zastupitelstvo projednalo a schválilo příspěvek na činnost Mikroregionu Podblanicko ve výši 1800,- Kč.

Výsledek hlasování: pro 4         proti 0         zdržel se 0

4/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1, které tvoří přílohu tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: pro 4         proti 0         zdržel se 0