Zápis z veřejného zasedání 11. 7. 2011

Datum konání: 11. 7. 2011

Místo konání: budova OÚ

Zahájení: 20,00

Přítomni: p.Charvátová, p. Kubíková, p.Horálek, p. Vodolánová, p. Chramosta

Ověřovatelé zápisu: Charvátová, Vodolánová

 

Program:  1/  Schválení programu

2/  Nabídka převodu komunikace

3/  Smlouva o smlouvě budoucí A. Č.

4/  Žádost o samovýrobu dřeva

 

 

 

 

1/ Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

 

Výsledek hlasování:          pro:5                           proti:0             zdržel se:0

2/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nabídku bezúplatného převodu komunikace, která je vybudována na pozemku KN č. 2444/2 v k.ú. Řimovice. O komunikaci na p.č. 480/3 k.ú. Pavlovice nemáme zájem.

Výsledek hlasování:          pro: 5                          proti: 0                        zdržel se: 0

3/Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení

věcného břemene mezi Obcí Řimovice a A. Č.

4/  O. A. si podal žádost o samovýrobu dřeva

Výsledek hlasování:              pro: 5                                  proti: 0                        zdržel se: 0

Ukončeno ve 22,00 hodin